Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató célja és elérhetősége:

A Szolgáltató célja, hogy a tudatos és egészséges közösségeket megteremtő kapcsolatok létrejöttét elősegítse. Ennek eszközeként Szolgáltató létrehozta ezen célt szolgáló felületet (továbbiakban: Felületek). A Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint határozza meg a jelen ÁSZF szerint.

Az oldal üzemeltetőjének adatai:

jogi személyiség neve: Sepsi Olivér E.V.

elérhetőség: info@napielemozsia.hu

telefonszám: +36 30 280 3884

székhelye: 1095. Vaskapu utca 1/E alagsor 2. 

adószám: 69599565-1-43

nyilvántartási szám: 53415752

bankszámlaszáma: K & H Bank 10401196-86766983-87711003

Az általános szerződési feltételek elfogadása

Ha regisztráció során a Felhasználó  az oldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a weblapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a felhasználója között.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, az Üzemeltető, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe az oldal szolgáltatásait.

A Felhasználó adatai

Felhasználó minden olyan természetes személy ki jelen Honlapon böngész, vásárol, megrendel, regisztrál, véleményt nyilvánít, illetve a Honlapon vagy ahhoz kapcsolódóan bármilyen tevékenységet végez.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Honlappal történő bármilyen visszaélés esetén.

Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Felhasználói fiókkal, a Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Felhasználói fiókjához tartozó Felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő minden tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a Felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

A Felhasználó kijelenti, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Felhasználó adatainak valódiságát ellenőrizni.

A Szolgáltató a Felhasználó adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak egy alkalommal szükséges megadnia az adatait, és nem minden megrendelés során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – törléssel– bármikor megszüntetheti.

Az adásvételi, illetve szolgáltatási szerződés létrejötte

Ha a Felhasználó vásárol klubtagságit, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben számlát küldd, adásvételi szerződés jön létre a vásárló (Felhasználó) és a Szolgáltató között.

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, utólag nem hozzáférhető. A felhasználói és elfogadásra vonatkozó szerződések kizárólagosan elektronikus úton jönnek létre, a Felhasználó és Szolgáltató között a Honlapon keresztül a regisztrációs adatlap kitöltését, továbbá az ÁSZF megismerését és elfogadását követően. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak, magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a tagsági vásárlása esetén a lejárat időpontjáig tart.

A regisztrációval, illetve a szerződés létrejöttével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez jelen ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint hozzájárult.

A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, aki kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely esetben a Szolgáltató a Felhasználót a változások www.napielemozsia.hu oldalon történő közzététele útján hatályba is lép.

Szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

A Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt. Szabadtéren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Felhasználókat a Honlapon keresztül haladéktalanul tájékoztatja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog.

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

A termékek lényeges tulajdonságai

A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A papír alapú számla nyomtatott formában érvényes, a saját példány nyomtatása minden esetben a Felhasználó felelőssége. A Szolgáltató az e-számlát a Felhasználó által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (Számlázz.hu) közbeiktatásával bocsátja ki.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

Iratkozz fel a hírlevelünkre, hogy legújabb írásainkat megkapd a postaládádba!

Ígérem nem küldök semmilyen felesleges promóciót, csak a tudattágító írásokat!

Kérlek vedd figyelembe, hogy feliratkozásoddal elfogadod automatikusan a mindenkori Adatkezelési Tájékoztatónkat.