Adatkezelési Tájékoztató

  1. Bevezetés

 A Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatót („Tájékoztató”) alkotja. A Tájékoztató a Szolgáltató adatbiztonsági szabályzatának részét és az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) mellékletét képezi.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Felhasználókat a jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa a Szolgáltató által kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés módjáról és az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, valamint, hogy biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a Felhasználók adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

Definicíók:

            Felhasználó:      

Az adatkezeléssel és a Felhasználók személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy Felhasználókra vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Az előzőekben írtaktól függetlenül a jelen Tájékoztató, a Felhasználókkal kapcsolatban is tartalmaz adatvédelmi és adatkezelési szabályokat.

            Adatkezelés:

            A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

            Adatkezelő:

            Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

            Adatfeldolgozás:

         Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

            Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

            Adattovábbítás:

            Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

            Nyilvánosságra hozatal:

            Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

            Adattörlés:

            Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

  1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja

Az Infotv. 4. §-ában foglalt célhoz kötöttség alapelvének megfelelően a Szolgáltató a Felhasználó (felhasználó) azonosításához, illetve a Szolgáltatás nyújtásához szükséges és elégséges adatokat, valamint a Szolgáltatás nyújtása érdekében elengedhetetlenül szükséges egyéb adatokat kezel.

A 2. pontban felsorolt jogszabályok által lehetővé tett, illetve azokban kötelezően előírt adatkezelés alapján a Szolgáltató a Felhasználók alábbi adatait kezeli (adatkezelési célok szerint csoportosítva):

4.1 A Felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése során, valamint a Felhasználói Szerződések figyelemmel kísérése céljából, a következőket kell megadni:

  1. A Felhasználó neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;
  2. Természetes személy Felhasználó esetén a Felhasználó születési neve, születési helye és ideje;
  3. Bankkártyaszáma

4.2 A szolgáltatási Szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a felhasználó, ill. a Felhasználó azonosításához szükséges és elégséges az alábbi személyes adatokat megadni:

A Felhasználó értesítési címe, telefonszáma és elektronikus levelezési címe
A Felhasználói Szolgáltatás megnevezése

 

  1. Az adatkezelés módja

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a regisztráció során nyilatkozik személyes adatainak kezeléséről. A megadott adatokat felhasználhatja harmadik félnél való szolgáltatás igénybevételéhez.

  1.  Az adatkezelés módja

6.1.      A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

  1.  A Felhasználói adatok továbbítása

7.1     A Felhasználó hozzájárulásától függő adattovábbítás

A Szolgáltató

  1. saját üzletszerzési célból, ügynököknek, értékesítőknek, illetőleg szerződött partnerek számára
  2. tudományos célra, valamint közvélemény- vagy piackutatás céljából (lásd még: 7.2. pont)

Csak a Felhasználó beleegyezésével továbbíthatja a Felhasználó általa kezelt személyes adatait, amelyet minden alkalommal elfogad.

7.2     A Felhasználói adatok továbbítása külföldre [Infotv. 10. §]

A Felhasználó– választása szerint – a Szerződéshez tartozó adatlapon tett nyilatkozatával járulhat hozzá ahhoz, hogy tudományos célra, illetve közvélemény- vagy piackutatás céljából a Szolgáltató az adatait továbbíthassa az Európai Unió területén kívüli adatkezelőkhöz. A Felhasználó regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató Felhasználó általa kezelt személyes adatait továbbítsa a Szolgáltatások nyújtásában közreműködő kapcsolt vállalkozásainak.

7.3     Jogszabályon alapuló adattovábbítás

A Szolgáltató által kezelt Előfizetői adatok átadhatók azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást (elektronikus számla szolgáltatás működésének biztosítását) intézik, illetve a külföldi cégeknek (webshop motor, fizető eszköz felület, egyéb modulok).